Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Pari kuukautta on hujahtanut siitä, kun kaksi tuoretta tekijää aloitti Marskidatalla. Teemu System Specialistina Print Service -tiimissä ja Mariia Modern Works Specialistina Modern Work -tiimissä. Niin työnkuvat kuin taustat erovat paljon toisistaan, mutta se mikä yhdistää on aloittaminen samana päivänä ja perehdytyksen läpi käyminen Marskidatalla. Millainen kokemus on ollut Teemun ja Mariian mielestä? Miten Marskidatalla onnistuttiin ja miksi?

Perehdytyksen merkitys on suuri, työssä menestymisen kannalta. Hyvä perehdyttäminen myös sitouttaa työntekijän sekä lisää työhyvinvointia. Niin kutsutun sisäänajon tulisi olla suunnitelmallista, johdonmukaista sekä motivoivaa. Sitä tulee  myös arvioida sekä kehittää jatkuvasti. Muistettava on myös se, että kokemus yrityksestä työpaikkana alkaa jo paljon ennen työhaastattelua aloittamispäivästä puhumattakaan. Hybridityö asettaa myös omat haasteensa, jotka on osattava huomioida.

Ensivaikutelman luominen potentiaaliselle huippuosaajalle

Erityisesti silloin, kun ei ole aiempaa kosketusta yritykseen, on ensivaikutelmalla ratkaiseva merkitys. Mariia lähestyi yritystä suoraan ilman, että paikkaa oli avoimena. Palvelumuotoilijana minulla on aina asiakaskokemuslinssit päässä. Kiinnitän huomiota siihen, millainen kokemus minulle muodostuu ja onko yrityksen toiminta linjassa sen kanssa, mitä se itsestään viestii eri kanavissa. Marskidatalla se oli, draivi oli selvästi päällä.

Sähköpostien ja puhelinkeskusteluiden sävy oli positiivista ja arvostavaa.  Vaikka yhteen sähköpostiin vastausta ei kuulunut samana päivänä, viivästys perusteltiin ja sitä pahoiteltiin aidosti. ”Jos sävy olisi ollut yhtään tyly tai viivettä ei olisi pahoiteltu tai perusteltu lainkaan, olisin antanut olla.”

Työhaastattelussa linja jatkui. Haastattelut toteutettiin Marskidatan Mikkelin toimistolla, jossa tilat ovat modernit ja suunniteltu ajanmukaisiksi. Vastassa ovella oli toinen haastattelijoista, kahvit mukaan ja linjoilla yhdessä neukkarissa oli toinen haastattelija hymyillen. Tunnelma oli rento ja aito into tekemiseen välittyi vahvasti. Pisteenä ii:n päälle minun ajastani, lähtiessäni kiitettiin sanojen lisäksi lahjakassilla.

Suunnitelmallista perehdyttämistä hybridityöhön

Kun aloitimme, molemmille oli työpiste valmiina työvälineineen ja tervetulotoivoksineen. Päivän ohjelma oli suunniteltu etukäteen. Liian usein perehdytyksessä muistinvaraisesti kaadetaan tietoa niskaan ilman loogista järjestystä. Nyt apuna käytettiin Microsoft 365 -ympäristön Planner-tehtävätyökalua. Sieltä löytyi meille molemmille valmiit asialistat linkkeineen ja ohjeineen. Osa listan asioista käytiin yhdessä läpi ja osan sai käydä itsenäisesti ja kuitata tehdyksi. Koko ajan pysyi itse kartalla siitä, mitä on ottanut haltuun ja mitä vielä tulee omaksua. Myös esimies pysyi kartalla missä mennään ja mitä asioita on käyty läpi.

Hyvin suunniteltu viestintäympäristö pelisääntöineen on yksi hybridityön onnistumisen kulmakivi. Jos et tiedä mistä kanavista tavoitat kollegat kun siirryt kotikonttorille, vaikuttaa se voimakkaasti kokemukseen työstä ja sen sujuvuudesta. Heti alussa meille kerrottiin, missä kanavissa viestitään ja miten, sekä missä ei viestitä sisäisesti. Ja miten viestitään ulkoisesti. Heti alusta lähtien tiesit, miten kollegat tavoitat, olit sitten missä tahansa.

Hyvin toteutettu hybriditoimisto myös tukee yhteisöllisyyttä. Teemu oli tehnyt aiemmin töitä enemmän yksin. Nyt kollegoiden saaminen ympärille innosti ja motivoi. Vaikka töitä tehdään eri kaupungeissa, tiimit ovat silti yhtenäisiä.

Uuden työntekijän 8 vinkkiä onnistumiseen hybridiajan perehdyttäjille

 1. Ymmärrä, että luot mielikuvaa työpaikasta potentiaaliselle huippuosaajalle jo ensimmäisessä vastaussähköpostissa tai puhelussa.
 2. Osoita, että arvostat hakijan kiinnostusta ja käyttämää aikaa.
 3. Suunnittele ja valmistele etukäteen perehdytyspäivät.
 4. Ole vastassa, kun uusi työntekijä saapuu paikalle.
 5. Organisoi perehdytys hyvin pilkkoen asiat osiin.
 6. Varmista, että kaikki tieto mitä perehtyjän tulee omaksua löytyy helposti ja kootusti senkin jälkeen, kun olet ne kertonut suullisesti. Käytä apuna esimerkiksi Microsoftin Planneria.
 7. Seuraa perehtyjän etenemistä, pyydä palautetta ja kehitä perehtymisprosessia sen mukaan.
 8. Huolehdi, että perehtyjä tietää mistä kollegat tavoittaa digitaalisesta toimistosta sekä fyysisistä tiloista.

Kun panostat perehdyttämiseen, niin pääset vaikuttamaan koko työntekijäkokemuksen rakentumiseen ja siihen, että rekrytoimasi huippuosaaja pääsee loistamaan työssään sitoutuen yritykseen täydellä teholla.

”Näin me on aina töissä tehty ja ihan riittävän hyvin toimii!”

Eli ei toimi.

Lataa opas kohti sujuvia työpäiviä ja 2022-luvun työympäristöjä. Luet oppaan 10 minuutissa ja sen jälkeen tiedät, mistä lähteä liikkeelle.

Lataa modernin työn opas

Miksi vanhentuneet työnteon tavat ovat ongelma?

Kuinka vanha organisaatiosi intra on? Entä lähetättekö edelleen paljon sisäistä sähköpostia? 2000-luvun teknologioilla ja työnteon tavoilla et voi odottaa kukoistavasi 2020-luvulla.

Uudet työskentelytavat vaikuttavat usein pelottavilta, kun niitä vertaa vanhoihin ja tuttuihin prosesseihin. Pelosta syntyvä muutosvastarinta on kuitenkin usein merkittävimpiä esteitä työyhteisöiden kukoistukselle ja työn sujuvuudelle.

 ”Näin me on aina tehty ja ihan riittävän hyvin toimii” -asenne heikentää työntekijäkokemusta koko organisaation tasolla eikä anna mahdollisuutta kasvuun. Työnteon tapojen pitää kehittyä.

Oletteko sinä ja organisaatiosi valmiita suhtautumaan digihaasteiden voittamiseen rohkeasti ja avoimin mielin?

"Digitaalisesta työympäristöstä hyötyvät sekä paikkariippumatonta tietotyötä tekevät kuin fyysistä, suorittavaa työtä tekevät henkilötkin. Digitaalisuus ja sen tuomat haasteet koskettavat meitä kaikkia. Suosittelemme tätä opasta kaikille IT:n, viestinnän ja HR:n vastuuhenkilöille!"

Kun käytät 10 minuuttia oppaan lukemiseen

Lataa modernin työn opas

"Usein suuret intravaihdokset mielletään vuosien ikuisuusprojekteiksi, joita ei lopulta saada edes kunnolla jalkautettua. Marskidatalla meidän tehtävämme on todistaa näitä vanhoja ennakkoluuloja vääriksi. Moderniin viestintä- ja työympäristöön siirtyminen ei ole raskas prosessi ja se kantaa nopeasti hedelmää."

- Emma Klén, Marskidatan Modern Work Specialist ja Team Leader

Työhyvinvoinnin käsitteen muodostavat työn mielekkyys, työturvallisuus ja työterveys.  Myös työyhteisön ilmapiirillä, henkilöstön ammattitaidolla sekä osaavilla ja motivoivilla johtamistaidoilla on merkitystä ja ne voivat parhaillaan lisätä työhyvinvointia. Henkilökunnan hyvinvointi onkin tärkeä osa sujuvaa työelämää ja yrityksen menetystä.

Olen kuullut sanottavan, että yrityksen menestyksen taustalla on niinkin yksinkertainen asia kuin hyvä henkilökunta. Tämä on varmasti aivan totta, sillä ilman riittävää määrää osaavia henkilöitä ei tietenkään ole mahdollista kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Työntekijöiden on myös viihdyttävä työssään, jotta he jaksavat ja haluavat aina tehdä parhaansa työnantajayrityksensä menestyksen eteen.  Mikäli aiemmin mainitut työhyvinvointiin liittyvät asiat (mielekkyys, terveys ja turvallisuus) ovat kunnossa, työntekijät jaksavat työssään paremmin, jolloin tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvavat. Tämä näkyy merkittävästi myös sairauspoissaolojen määrän vähenemisenä.

Marskidata haluaa huolehtia työntekijöistään

Meillä Marskidatalla on työhyvinvointiin liittyviin asioihin haluttu kiinnittää erityistä huomioita. Marskidatan johto uskoo vahvasti siihen, että työssään viihtyvä henkilökunta palvelee asiakkaitaan paremmin ja tuo tällöin parempaa menestystä myös yritykselle. Marskidata tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia työsuhde-etuja. Näitä ovat muun muassa lounas- ja virkistysedut, hierontaetu, etätyömahdollisuus sekä kahvit ja pikkupurtavat.

Lakisääteisistä asioista kuten työterveyshuollosta ja vakuutuksista sekä työturvallisuuteen liittyvistä asioista on tietysti huolehdittu asianmukaisella tavalla.  Työterveyshuollon ja vakuutusten osalta Marskidatalla on käytössä laajennetut vaihtoehdot. 

Työntekijällä on myös vastuu huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu kuitenkin paitsi työnantajalle myös työntekijöille. Työnantajan vastuulle kuuluvat erityisesti turvallisuuteen, yhdenvertaiseen kohteluun ja johtamiseen liittyvät asiat. Työntekijän taas on huolehdittava oman osaamisensa ja työkykynsä ylläpitämisestä.

Työntekijän oman ammatillisen osaamisen kehittäminen on olennainen osa omaa työhyvinvointia. Suurimmassa osassa yrityksistä työntekijöitä kannustetaan kouluttautumiseen ja kehittymiseen. Meillä Marskidatalla kouluttautuminen on olennainen osa työntekoa. IT-ala on nopeasti kehittyvä ja Marskidatan tekijöiden on pysyttävä alan aallon harjalla.

Työntekijän työhyvinvointiin vaikuttaa todella paljon oma motivaatio työhön ja niin sanottu työn imu. Tällä tarkoitetaan työhön omistautumista ja uppoutumista eli myönteistä suhtautumista omaa työtään kohtaan. Työn imun seurauksena motivoituneisuus ja yleinen tyytyväisyys säilyy.  Tällä on positiivisia seurauksia sekä työelämässä että myös vapaa-ajalla. Liikunta, lepo ja ravinto ovatkin asioita, joista työntekijän on hyvä huolehtia, jotta oma työkyky säilyy hyvänä.

Fyysisellä työympäristöllä on myös merkitystä

Työympäristön ergonomia-asiat on myös syytä ottaa huomioon, kun puhutaan työkyvyn ylläpitämisestä.  Aikaisemmassa blogissani ”Toimivilla työvälineillä sujuvaa työntekoa” olen kertonut ergonomisista työvälineistä ja sen vaikutuksesta työn tekemiseen. Meillä Marskidatalla kaikilla on käytössä ergonomiset työpisteet ja muut työn sujumiseen tarvittavat työvälineet.  Marskidata tukee myös työntekijöidensä työmatka- ja arkiliikuntaa tarjoamalla mahdollisuuden työsuhdepolkupyörään.

Lisäksi meillä marskilaisilla on mahdollisuus työskennellä etätoimistolla omien työtehtävien sallimissa rajoissa. Todennäköisesti lähi- ja etätyön yhdistelmä on monissa tapauksessa paras vaihtoehto työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tällöin on mahdollista hoitaa tietyt erityistä keskittymistä vaativat työtehtävät rauhallisemmassa ympäristössä ilman keskeytyksiä, mutta olla myös osana työyhteisöä ja sen sosiaalista puolta. Nyt korona-ajan etätyön lisäännyttyä monissa työyhteisöissä onkin huomattu, ettei jatkuva etätyön tekeminen ole hyväksi työhyvinvoinnille. Olemme Marskidatalla kiinnittäneet myös erityistä huomiota digitaaliseen työympäristöön, josta tarkemmin kertoi Junior Modern Work Specialistimme Heli omassa blogissaan.

Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa merkittävästi henkilökunnan hyvinvointiin

Työyhteisön selkeät työjärjestelyt, toiminnan jatkuva arviointi ja tavoitteiden tukeminen sekä uuden työntekijän huolellinen perehdytys ovat tärkeitä asioita, joilla yrityksen johto voi edistää työhyvinvointia, kehittää työyhteisöä ja sitä kautta yrityksen menestystä.

Marskidatan henkilökunta on monesti kiitellyt yrityksen perhekeskeisyyttä ja hyvää ilmapiiriä. Työyhteisön ”me-henkinen” ilmapiiri edellyttää, että jokainen osallistuu työyhteisön tukemiseen rakentavalla vuorovaikutuksella. Näihin vaikuttavat monet asiat, kuten yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen, avoimuus, ystävällisyys ja toisten kiittäminen.  Myös henkilöstön sisäisissä tyytyväisyyskyselyissä suurin osa Marskidatan työntekijöistä on suositellut Marskidataa työnantajana. Esimerkiksi viimeisin eNPS-tuloksemme oli huimat 54!

Meillä on tällä hetkelläkin pari paikkaa auki, joten tsekkaahan rekrysivumme, jos vaikka sinä olisit seuraava marskilainen!

Oletko tullut ajatelleeksi, kuinka paljon tulisi maksamaan joko itsellesi tai yrityksellesi, jos menettäisit osan tai kaiken tuottamasi ja hallussasi olevan tiedon? Missä varmistettu tietosi sijaitsee ja onko se turvassa haluamassasi paikassa? Koska tietoa on monenlaisessa muodossa ja eri paikoissa, sen suojaamiseen tarvitaan myös erilaisia tapoja.

Nykyisin tiedon varmistaminen ja suojaaminen on noussut organisaatioissa entistä tärkeämpään rooliin. Syynä on ollut Ransomware-tyyppisten ohjelmien yleistyminen, vakavat tietoturvaa koskevat uhat sekä geopoliittinen maailmantilanne. Jatkuvuuden hallinta on tärkeä osa tiedon suojausta, sillä siinä arvioidaan uhkia ja riskejä, sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaasi. Näiden arvioiden pohjalta voit luoda suunnitelmia, jotka suojaavat parhaiten juuri sinun organisaatiosi tiedot.

Microsoft 365 Online -palvelussa oleva tieto

Nykyään loppukäyttäjien tuottamasta tiedosta iso osa sijaitsee Microsoftin M365 -palvelussa (tai muiden pilvipalveluiden tuottajien hallussa). Niiden suojaamisessa yritysten on syytä huomioida palveluntuottajan ja organisaation väliset vastuut tiedon suojaamisesta. Täältä on nähtävissä taulukko Microsoft 365 -palvelun jaetuista vastuista sinun ja Microsoftin osalta.

Veeam Backup for Microsoft 365 on puolestaan tuote, joka kattaa M365-palveluiden varmistamisen.

Microsoft 365 -tiedot voidaan varmistaa omalle palvelimelle ja/tai tuettuihin pilvipalvelualustoihin, josta ne on palautettavissa keskitetysti, tai uusimmassa V6-versiossa myös käyttäjän itsepalveluportaalin kautta. Objektipohjaisissa tallennuskohteissa (AWS/Azure/IBM) on mahdollista käyttää varmistettavan tiedon suojaamiseen myös 256-bittistä Advanced Encryption Standard (AES) -salausta.

Toinen vaihtoehto Microsoft 365 -varmistuksiin on meidän valvonnan kanssa samasta portaalista hallittava pilvipohjainen varmistus, jossa tieto tallennetaan toisessa EU-maassa olevaan konesaliin täysin salatussa muodossa.

Onpremise, fyysisen ja virtuaalisen alustan tai pilvipalvelun palvelinten tieto

Näillä alustoilla sinulla voi olla monessa eri muodossa tietoa, tavallisista tiedostoista sovellusten sisältämään tietoon.

Yrityksen tiedot voidaan varmistaa omalle varmistuspalvelimelle ja/tai tuettuihin pilvipalvelualustoihin, josta ne on palautettavissa keskitetysti.

Myös perinteinen nauhavarmistus on edelleen tuettu, jos yrityksessä halutaan edelleen viedä nauhoille jo levylle kerran varmistettu tieto. Nauhoja käytetään edelleen, esimerkiksi silloin kun on tarvetta helposti liikuteltaville varmistusmedioille. Yrityksen kannattaa myös testata varmistusten palautuksia säännöllisesti, että voidaan varmistaa tiedon olevan turvassa ja palautettavissa.

Tiedon suojaaminen Veeamilla

Veeam-ohjelmistossa on paljon erilaisia ominaisuuksia, joita hyödyntämällä voidaan tehostaa tiedon suojaamista.

 1. Continuous Data Protection: Tällä voidaan luoda VMWare Virtuaalisista palvelimista kopioita toiseen virtualisointijärjestelmään (Replica) lähes reaaliaikaisella replikoinnilla ja pitää niitä ajantasalla.
 2. Instant Recovery: Tällä mahdollistamme varmistetun palvelimen saamisen tuotantoon takaisin mahdollisimman pian, kun taustalla tehdään vielä aikaa vievää palautusta.
 3. Immutable Backup: Voidaan ottaa käyttöön varmistusten turvaamiseksi “kovennettu” varmistusten tallennus. Tällä suojataan varmistuksesi esimerkiksi Ransomware-tyyppisiltä haittaohjelmilta tai vahingossa tehdyiltä varmistusten poistoilta.
 4. Backup Encryption: Kun laitamme varmistuksiin salauksen päälle, niin sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että datasi tulisi selkokielisenä mahdollisten datan anastustapausten yhteydessä julki yleisesti tai että datalla voitaisiin kiristää sinua. Veeam Backup & Replication käyttää 256-bittistä Advanced Encryption Standard (AES) suojausta.

Jos varmistat tiedot omalle palvelimellesi, niin silloin tiedät tarkasti, missä se sijaitsee. Ota sijoittelussa huomioon myös mahdolliset vaaratekijät varmistusten turvaamiseksi (tulipalot, vesivahingot, fyysinen pääsy laitteisiin yms.)

Pilvipalveluiden tallennus on yleensä kaukana omasta tiedosta ja sen vuoksi turvattu etäisyydellä paikallisista ongelmista. Tieto on yleensä kuitenkin sijoitettu ulkomaille ja näin se altistuu muiden maiden lainsäädännölle tietojen käsittelyn osalta.

Jatkuvuuden hallintaa ajatellen, voit testata ja dokumentoida varmistusten palautusta myös automaattisesti Veeamin Disaster Recovery Orchestrator -ohjelmistolla. Tällä voit luoda luoda varmistuksista halutun kokoonpanon testejä, ja sen pohjalta automaattisia toipumissuunnitelman dokumentaatioita.

Sinun kannattaa myös luoda laajempi toipumissuunnitelma (Disaster Recovery Plan), joka kattaa myös muut alueet kuin varmistukset ja palautukset. Näin liiketoimintasi pysyy suojattuna, sekä pystyy toipumaan mahdollisista häiriöistä ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Jos yrityksessäsi tarvitaan apuja tiedon varmistamiseen, suojaamiseen ja jatkuvuuden hallintaan liittyen, ole yhteydessä meihin marskilaisiin.

Kun pari vuotta sitten korona saapui häiritsemään maailman järjestystä, oli vaikea arvioida, mitä kaikkea se tuokaan tullessaan.

Alussa tuntui, että meidän alallemme ei vaikutus ollut kovinkaan suuri. Kauppaa saatiin tehtyä etätöiden lisääntyessä hyvin. Saimme laitteita toimitettua kohtalaisesti ja asiakkaille laitteet kotitoimistoille. Tietysti monella asiakkaalla oli tarvetta päivittää käyttäjien tietoturvaa, nyt kun yllättäen yrityksissä toimittiinkin etäyhteyksillä. Erilaisten VPN-yhteyksien käyttö lisääntyi rajusti ja Microsoftin pilvipalvelut alkoivat kiinnostaa entistä enemmän. Yhteyksien rakentaminen tietoturvalliseksi kotikonttoreissa, olikin se, johon tässä tilanteessa kaivattiin paljon apua. Otimme huomioon eri kokoisten yritysten tarpeita ja räätälöimme palveluita sen mukaisesti.

Mitä tapahtui IT-toimituksille?

Pian alkoivat monien tehtaiden toimitusongelmat. Tehtaita meni kiinni, lentokenttiä meni kiinni ja kaamea komponenttipula teki tuloaan. Tässä vaiheessa, varautuminen tulevaan, oli vahvasti esillä mahdollisia vaikutuksia mietittäessä.

Se kun on niin, että asiakkaiden tarpeet ovat kovin erilaisia, kun puhutaan IT-laitekannasta. Olisikin vallan yksinkertaista, jos voisimme tilata esimerkiksi kaikille käyttäjille sopivat kannettavat ja lisälaitteet, ja kaikki käyttäjät olisivat tuohon yhteen malliin tyytyväisiä. Mutta näinhän se ei suinkaan mene. On suunnittelutoimistoa, tilitoimistoa, tehdasympäristöä ja niin edelleen. Jokaisella yrityksellä on omat tarpeensa laitteiden ja sovellusten suhteen. Tämä koskee niin IT-laitteita kuin monitoimilaitteita tai esimerkiksi AV-ratkaisuja.

Kun tilanne alkoi näyttää siltä, että tuotteiden saanti komponenttipulan takia tulee heikkenemään rajusti, otimme aktiivisesti puhelinta kouraan, soitimme asiakkaille ja kerroimme, mikä tilanne on, ja mihin ollaan menossa. Koronan aiheuttaman toimitusvaikeuksien kestosta ei ollut kellään antaa varmaa tietoa.

Alussa törmäsimme jonkun verran siihen, että tätä komponenttipulaa ei vielä oikein otettu tosissaan. Siinä vaiheessa, kun oli saatava esimerkiksi uudelle työntekijälle pikaisesti kone (kun hän aloittaa heti ensi viikolla) ja saatavuudet olivat mitä oli, alkoi tietämys koronan vaikutuksista oikeasti aukeamaan monelle yritykselle.

Tänä päivänä yritykset tekevät paljon hankintoja palvelusopimuksilla, joiden kestoaika on monesti 24–48 kuukautta, riippuen hieman siitä, mikä laite kyseessä. Nyt jos koskaan, on hyvä katsoa tarpeet läpi hyvissä ajoin ja tehdä suunnitelmat valmiiksi sopimusten päättyessä. Toisaalta omien ylläpitoasiakkaidemme laitekantaa voimme seurata 24/7, jolloin voimme myös ennakoida esimerkiksi sitä, mitkä koneet ovat kenties vaihtoa vailla. Seurannasta näemme takuuajan umpeutumiset, mahdolliset vikatilat, muistin riittävyydet ja muut tärkeät tiedot.

Ennakoiva huolto niin tietokoneissa, monitoimilaitteissa kuin verkkotuotteissa antaa muutenkin lisäturvaa. Tällöin ei olla niin sanotusti tulipaloja sammuttelemassa, vaan pyritään ennakkoon estämään vikatilat!

No, mikä sitten on IT-laitteiden toimitustilanne tällä hetkellä?

Monien tuotteiden osalta tilanne on parempi. Esimerkiksi kannettavia tietokoneita on alkanut saamaan jo hyvin. Tosin niissäkin on vielä joidenkin lisätarvikkeiden saatavuus ollut heikko.

IT-tuotteissa tulee jatkuvasti eriä maahan, mutta ne myös tahtovat mennä aika nopeasti ennakkotilauksiin. Monitoimilaitteiden osalta tilanne ei sielläkään ole vielä normalisoitunut. Olemme niitä kyllä puskuroineet asiakkaitamme varten omaan varastoon.

Parempaa on odotettavissa tämän vuoden loppupuolella. Toivomme, että tuo ilkeä virus olisi nyt vihdoin voitettu ja pääsemme kiinni normaaliin elämään.

Viisi vinkkiä IT-hankintoihin, näin koronan hiipuessa:

 1. Toimitustilanne ei ole vielä normaali.
 2. Ennakoi, ennakoi ja ennakoi.
 3. Kartoitetaan yhdessä yrityksenne nykytilanne ja mahdolliset päättyvät sopimukset, ja tehdään tilaukset ajoissa.
 4. 24/7 ylläpidolla päästään vikatiloihin kiinni, ennen kuin ”tulipalo syttyy”. Ylläpito antaa myös tiedot laitteiden iästä ja sisällöstä.
 5. Myös monitoimilaitteisiin kannattaa sopia ennakoiva huolto.

Kysy meiltä marskilaisilta lisää. Annan mielelläni lisätietoja, jo 18 vuoden kokemuksella!

Windows 11 julkaistiin 5.10.2021. Vanha viisaus kertoo, ettei uusia merkittävästi vanhasta muuttuneita ohjelmistoversioita eikä varsinkaan käyttöjärjestelmäversioita kannata asentaa heti. On olemassa riski, että kaikki hajoaa tai vähintään jotain sekoaa. Muinaisesta perimätiedosta vähät välittämättä eksyin päivittämään oman työvälineeni uuteen Windows 11 -käyttöjärjestelmään lokakuun puolivälin tienoilla, ensimmäisen uudelle käyttöjärjestelmälle julkaistun kuukausipäivityksen jälkeen. Nyt noin puoli vuotta päivityksen jälkeen… mikä kaikki meni metsään, vai menikö mikään? Minne tie vie?

Reissukokemuksia Windows 11 matkassa

Käyttöjärjestelmäpäivitys itsessään sujui sutjakkaasti. Täysin ongelmitta en ole selvinnyt, mutta loppujen lopuksi siirtymä on ollut yllättävän kivuton. Työnteon pysäyttäviä tai etenemistä merkittävästi hidastavia töyssyjä ei ole tullut eteen. Yhdessä laiteajurissa oli muistivuoto, mikä aiheutti ongelmia koneen ollessa pitkiä aikoja ilman uudelleenkäynnistystä tai sammutusta. Samoin resurssienhallinta kangerteli jonkin aikaa bugin takia, jolloin tiedostojen paikannus kesti pidempään kuin olisi toivottavaa. Nämä molemmat ongelmat ovat sittemmin korjaantuneet päivitysten myötä. Yhtenä Windows 11:n tuomana uutena ominaisuutena on ikkunoiden automaattinen siirto tutuille paikoilleen kytkettäessä laite takaisin telakkaan ja erillisiin näyttöihin. Eräs käyttämistäni sovelluksista ei toimi oikein tämän kanssa ja ikkunan sijainnin joutuu selvittämään käsipelissä, mikä vastaa normaalitilannetta aikaisemmissa Windowseissa. Melko vähällä päänvaivalla on siis selvitty.

Windows 11:n käyttöliittymä poikkeaa hieman totutusta, eikä se ole tehtäväpalkin tai aloitusvalikon osalta ainakaan toistaiseksi yhtä kattavasti muokattavissa kuin Windows 10:ssä. Se, koituuko tästä murhetta, riippuu käyttötarpeesta ja käyttäjän tottumuksista. Tehtäväpalkin kuvakkeet ovat oletusarvoisesti keskitettyjä eikä palkkia voi siirtää näytön laidoille tai yläosaan. Keskitetyt kuvakkeet vaativat hieman poisoppimista, koska varsinkin alussa kursori hakeutui vanhasta tottumuksesta vasempaan alakulmaan valikkoa hamuamaan. Kuvakkeet saa laitettua asetuksista takaisin palkin vasempaan laitaan, mutta päätin totutella uuteen oletusasetukseen. Mielestäni keskitetyt kuvakkeet ovat lopulta parempi vaihtoehto, koska ne ovat useimmiten lähempänä kursoria ja kohteeseen pääsy nopeutuu.

Aloitusvalikkoon mahtuu kerrallaan näkyviin 18 kpl kiinnitettyjä kuvakkeita, minkä olen kokenut riittäväksi. Suurempaa kuvakemäärää joutuu skrollaamaan. Harvemmin käynnistettävät sovellukset olen käynnistänyt haun kautta kuten ennenkin. Asetukset-sovellusta on myös uudistettu ja selkeytetty. Pääkategoriat ovat nyt allekkain vasemmassa laidassa ja tieto on aseteltu tiiviimmin, mutta silti kosketusnäyttöjä ajatellen toimivasti. Kaikki koneelle asennetut ohjelmistot ovat toimineet kuten kuuluu ja kaiken kaikkiaan töiden teko on sujunut siinä missä ennenkin.

Turvallista matkaa

Yhtenä merkittävistä Windows 11 eduista voidaan pitää sen tietoturvaominaisuuksia. Windows 10:n ”Secured-core PC” -konseptin viitoittama tie on otettu uudeksi pohjatasoksi Windows 11 suunnittelussa. Nämä uudet tietoturvaominaisuudet asettavat vaatimuksia laitteistolle. Kovimmat vaatimukset kohdistuvat tietokoneen prosessoriin, toisena yleisenä kompastuskivenä on ollut TPM 2.0 -turvapiiri (Trusted Platform Module).

TPM 2.0 -turvapiirin sisällyttäminen uusiin laitteisiin on ollut Microsoftin vaatimuksissa laitevalmistajille jo Windows 10:n julkaisusta alkaen. TPM:n kohdalla ongelmana onkin ollut yleensä se, että turvapiiri on ollut oletuksena pois käytöstä, jolloin W11-yhteensopivuus vaatii asetusmuutoksia laitteelle. Prosessorin suorituskyvyn osalta vaatimuksia nostavat virtualisointipohjaiset tietoturvaominaisuudet. Peukalosääntönä yli neljä vuotta vanhat laitteet Intel-prosessorilla tai yli kolme vuotta vanhat laitteet AMD-prosessorilla eivät ole yhteensopivia Windows 11:n kanssa.

Kyydistä tipahtaneet

Modernina digitaalisena työskentelytilana toimivan Microsoft Teamsin syvempi integraatio käyttöjärjestelmään ei valitettavasti ole vielä valmis. Nykyinen Electron-pohjainen Teams on korvautumassa Edge WebView2:n varaan rakennetulla Teams 2.0 -sovelluksella, mutta se ei vielä toimi yrityksen tai oppilaitoksen 365-tileillä. Samasta syystä Windows 11:n tehtäväpalkista löytyvään Teams Chat -sovellukseen kirjautuminen on toistaiseksi mahdollista vain kuluttaja-asiakkaille tarkoitettua Microsoft-tiliä käyttäen. Uudistuneen Teamsin julkaisu yrityskäyttäjille tapahtuu näillä näkymin kuluvan vuoden aikana. Sen julkaisuun asti on käytettävä nykyistä versiota.

Toinen odotettu mutta vielä julkaisematon ominaisuus on mahdollisuus suorittaa Amazon Appstoren kautta saatavilla olevia Android-sovelluksia Windowsin virtualisointiominaisuuksien avulla (Windows Subsystem for Android). Tämä uusi ominaisuus on tällä hetkellä julkisessa testivaiheessa Yhdysvalloissa. Tarkemmasta julkaisuajankohdasta ei vielä ole tietoa. Android-sovellusten käyttöä Windowsissa odottavien kannattaa myös huomioida se, että ominaisuuden hyödyntäminen vaatii laitteistolta enemmän kuin mitä Windows 11:n minimivaatimukset ovat.

Minne mennään?

Tie vie kohti pilveä. Jo Windows 11:n asennusvaihe on muuttumassa niin, että kone liitetään heti alkuunsa yrityksen domainiin, oli se sitten paikallisella palvelimella, palvelukumppanin konesalissa tai Microsoftin pilvessä. Tämä edellyttää, että laitteessa on oltava vähintään Windows 11 Pro -käyttöjärjestelmä. Useimmilla tämä on kunnossa, mutta ei kaikilla. Mikä tahansa ”Giganttikone” ei yksinkertaisesti sovellu.

Etenkin pienemmissä yrityksissä saatetaan edelleen käyttää paikallisia käyttäjätilejä koneelle kirjautumiseen, mutta paikallisista tileistä on tulossa uhanalainen laji. Niiden luonti on edelleen mahdollista, mutta näillä näkymin se on jatkossa työläämpää. Paikallisia tilejä käyttäessä myös ongelmat ja muutostarpeet tulevaisuudessa ovat todennäköisempiä, joten niistä luopumista päivittäisessä käytössä on alettava harkitsemaan. Jos omaa tai vuokrattua palvelinympäristöä ei ole, tulee Microsoft 365 -yrityslisensseistä lähes välttämättömiä jo pelkän laitteille kirjautumisen kannalta.

Useimmilla yrityksillä ja organisaatioilla on jo käytössään Microsoft 365 -palveluita, mutta niitä ei välttämättä vielä hyödynnetä täysimääräisesti. Tähän kannattaisi kuitenkin nyt kiinnittää huomiota, koska Windowsista sovelluksineen on tulossa yhä enemmän kurkistusikkuna pilveen: siellä pyörii niin yrityksen sisäinen kuin ulkoinen viestintä, pilvi on oletusarvoinen tietojen tallennuspaikka yrityksen datalle ja tärkeimmät päivittäiset työkalut ovat pilvipohjaisia. Tästä syystä perusteellisempi Microsoft 365 -tilien suojaus on oleellinen rakennuspalikka. Pilvitilin varjeleminen suojelee päivittäisen työnteon ydintä.

Opasta vailla?

Windows 10:n tuki loppuu 14.10.2025. Varsinaisia isoja päivitysprojekteja emme ole vielä tehneet, mutta Windows 11:sta on jo asennettu tuotantokäyttöön ja tullaan asentamaan yhä enemmän. Ilmaiselle Windows 11 -päivitykselle ei ole ilmoitettu takarajaa, mutta sellainen voi vielä tulla. Jos käytössänne on tuoreita Windows 10 -laitteita ja haluaisitte päivittää ne uuteen käyttöjärjestelmään, voimme kartoittaa tilanteen ja auttaa projektissa. Voimme myös olla tukena pilvisiirtymän suunnittelussa ja toteutuksessa niiltä osin kuin se on yrityksellänne vielä edessä. Kysyvä ei tieltä eksy.

Vaikka nyt käytössä olevia laitteita ei aikoisikaan päivittää uuteen Windowsiin, seuraavat laitehankinnat saattavat hyvinkin tuoda uuden käyttöjärjestelmän taloon ja sitä kautta tiukemman nivoutumisen Microsoftin pilvipalveluihin. Huolellisella suunnitellulla ja toteutuksella vältetään käyttäjätili- ja lisenssikaaos, turhat katkokset sekä yrityksen tietoturvan ajautuminen umpikujaan.

Onko tulostimessasi jatkuvasti paperitukos, virhekoodi tai vähintäänkin väriaine vähissä? Kyllästyttääkö kutsua huoltomies taas paikalle ja vastailla vaikeisiin kysymyksiin? Entäpä tulostimen mittarilukemat, jotka täytyy raportoida joka kuukausi? Miltä kuulostaisi, jos tulostimesi osaisi automaattisesti tehdä kaiken tämän puolestasi ja sinulla jäisi aikaa keskittyä omiin töihisi? Nykyaikaiset Canon-tulostimet yhdistettynä Marskidatan huoltopalveluun mahdollistavat tämän automaation.

Tulostimet yhteydessä Marskidataan

Muutamat paperitukokset silloin tällöin kuuluvat jokaisen konttorin arkeen eikä näiltä voi välttyä kokonaan. Canon-tulostimet ja -monitoimilaitteet osaavat kuitenkin ilmoittaa itsestään, mikäli paperitukokset alkavat tiheytyä tai kaikki ei toimi niin kuin pitäisi. Tulostin huomaa myös, mikäli väriaine alkaa olla vähissä, ja lähettää meille Marskidatalle tilauspyynnön uuden väriaineen toimituksesta. Näin tulostimesi pysyy jatkuvasti toiminnassa eikä katkoksia tule.

Miten Marskidata seuraa laitteitasi?

Kaikki Canon-monitoimilaitteet ovat mahdollista liittää eMaintenance-etädiagnostiikan seurantaan. Tämä Monitori-palvelu lähettää itsestään tietoja verkon yli.  Meillä Marskidatalla nähdään heti, mikäli asiakkaan tulostin on alkanut tukkia paperia, tehnyt virhekoodin tai jos laite tilaa lisää väriainetta. Monitori-palvelu näyttää myös tulostimen mittarilukemat reaaliaikaisesti ja siirtää ne automaattisesti laskutukseen, eikä asiakkaan tarvitse enää itse raportoida lukemia.

Mitä hyötyä Monitori-palvelusta?

Monitori-palvelu lähettää tulostimen mittarilukemat automaattisesti.

Yrityksillä on yleensä joku henkilö, joka vastaa tulostimien kirjanpidosta. Tähän työhön kuuluu kirjata tulostimien mittarilukemat ylös joka kuukausi ja raportoida ne eteenpäin. Monitori-palvelun ansiosta tätä ei tarvitse enää tehdä. Laite lähettää mittarilukemat internetin kautta itse ja me Marskidatalla näemme ne suoraan järjestelmästä. Näin inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee.

Tulostin ilmoittaa alkavista vioista.

Tulostin lähettää meille automaattisesti ilmoituksen, kun havaitsee laitteen toiminnassa häiriöitä. Jos laite tekee useamman paperitukoksen peräkkäin, lähtee tästä ilmoitus meille Marskidatan asiantuntijoille.

Vikakoodit näkyvät Monitori-palvelussa heti, ja meillä System Specialistit osaavat paikantaa vian koodin perusteella jo ennen asiakkaalle lähtöä. Tämä nopeuttaa laitteen korjaamista huomattavasti, koska tällöin System Specialistimme tietää ottaa mukaansa jo tarvittavat varaosat ja työkalut laitteen korjaamiseksi.

Automatisoi väriaineiden tilauksen.

Monitori-palvelu seuraa tulostimen väriainemäärää ja lähettää meille hälytyksen, kun väriaine alkaa olla loppumassa. Väriainemäärän hälytysrajaa pystytään säätämään jokaiselle laitteelle erikseen. Tämä takaa sen, että suuressakin käytössä olevat laitteet ehtivät tilata tarvittavat värit ajoissa. Ilmoituksen saatuamme asiantuntijamme tietävät lähettää uudet värit asiakkaalle. Tämä automaatio tuo myös asiakkaallemme lisää tilaa, kun kaapit ja varastot eivät täyty turhista varaväreistä.

Mitä Monitori-palvelu sitten ei pysty tekemään?

Tulostimet eivät osaa ilmoittaa meille, mikäli laitteesta kuuluu poikkeuksellista ääntä tai jos tulosteet tulostuvat sotkuisena ulos laitteesta. Myös katkennut verkkoyhteys näkyy meillä vasta muutaman päivän kuluttua. Näissä tapauksissa asiakas joutuu tarttumaan puhelimeen ja ottamaan meihin yhteyttä. Marskidatalla jokaisen tulostimen päältä löytyy onneksi huoltokutsutarra. Tästä tarralapusta asiakas löytää helposti meidän ServiceDeskin numeron, sekä laitteen sarjanumeron. Tämä helpottaa niin asiakasta kuin meitäkin kohdistamaan avun oikealle laitteelle nopeasti.

Koko tulostusympäristö hallintaan

Monitori-palvelu seuraa siis asiakkaan jokaista laitetta ja niiden käyttöä. Asiakas näkee laitteen käytön perusteella kannattaako suurta monitoimilaitetta pitää toimistossa, jossa sen tulostusmäärät ovat vähäiset tai onko kassan tulostin aivan liian pieni siihen tarkoitukseen. Väärin sijoiteltu tulostin tuo siis asiakkaalle vain harmia ja lisäkuluja.

Kurkataanpa esimerkkitilanne:

Asiakkaan postitushuoneessa on pikku printteri, jolla tulostetaan kaikki rahtikirjat ja lähetteet. Laite on selvästi liian pieni tähän käyttöön, ja jatkuvien käyttökatkojen takia tuottaa vain harmia asiakkaalle.

Toimistossa taas komeilee suuri monitoimilaite, jota käytetään silloin tällöin ja on aivan liian suuri tätä käyttöä ajatellen. Näiden kahden laitteen vaihto päikseen saattaa ratkaista asiakkaan tulostusongelmat kokonaan. Oikein valittu tulostin oikeassa tulostusympäristössä pitää työn rullaavana ja asiakkaan draivin päällä!

Ole siis rohkeasti yhteydessä Marskidataan, mikäli haluat kuulla lisää Monitori-palvelusta tai tarvitset apua oikean kokoisen tulostuslaitteen hankintaan.

Kuopiolainen Tuoreverkko Oy markkinoi ja myy puhtaita, kotimaisia avomaan kasviksia ja marjoja Suomen keskusliikkeille, tukuille ja jalostajille. Tuoreverkko Oy oli keskitetyn asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) tarpeessa. Tuoreverkolla oltiin jo entuudestaan hieman tutustuttu Microsoft Dynamics -tuotteeseen ja Marskidata avasi keskustelun järjestelmän sopivuudesta asiakkuudenhallintaan Tuoreverkolla.

”Erityisesti koronapandemian aikana organisaatiomme piti totutella uuteen arkeen, missä tiimi ei ole enää samassa tilassa ja tiedon kulku on entistä tärkeämpää.”
Tuomas Holma
Kehitysjohtaja, Tuoreverkko Oy

Marskidatalla ja Tuoreverkolla oli myös aikaisempaa yhteistyötä. Tuoreverkon Microsoft 365 -lisenssit ja ympäristönhallinta ovat Marskidatan hyppysissä, joten Dynamicsin yhteensopivuus muiden työkalujen kanssa ja näppärä käyttöönotto oli taattu.

Ketterästi eteenpäin asiakaslähtöisesti

Marskidatalla Dynamics oli jo omassa käytössä ja näin Marskidatan asiantuntijoilla oli näkemystä tuotteesta ja sen monipuolisista mahdollisuuksista.

”Meillä Marskidatan porukalla oli hyvä käsitys Dynamics -tuotteen potentiaalista ja näitä eri mahdollisuuksia aloitimme yhteistuumin ensin testaamaan, jotta asiakkaalle löydettiin sopiva ratkaisu hyödynnettäväksi. Testaamisperiodin jälkeen palikat loksahtivat paikalleen ja pyöräytimme kokonaisvaltaisen CRM-projektin käyntiin.”
Esa Heittokangas
System Specialist, Marskidata

Projektin alkuvaiheessa Tuoreverkko pääsi testaamaan palvelua kuukauden ajan ilmaisilla lisensseillä ja samalla simuloitiin Tuoreverkon muutamaa asiakasta CRM-järjestelmän kautta. Tarkoituksena oli saada Microsoft Teams ja SharePoint nivoutumaan Dynamicsin kanssa sekä yhteensovittaa nämä sisäisesti osaksi Tuoreverkon arjen toimintamalleja. Kuukauden mittainen testijakso osoittautui toimivaksi, jonka jälkeen tarvittavat lisenssit ja projektikokonaisuus aloitettiin tammikuussa 2021.

”Tärkeimpänä asiana jäi mieleen projektin asiakaslähtöisyys. Lähdimme suunnittelemaan ratkaisua yhdessä Marskidatan kanssa ja ketterästi mentiin yhdessä eteenpäin tehden juuri niitä ratkaisuja, jotka sopivat meille.”
Tuomas Holma
Kehitysjohtaja,Tuoreverkko Oy

Dynamicsista suuri apu tulevaisuuden suunnitteluun

CRM-projektin yhteydessä Tuoreverkolla synkronoitiin palvelimelta kaikki asiakas/yhteisdata SharePointiin sekä henkilökohtaiset datat OneDriveen. Lisäksi Tuoreverkolle otettiin käyttöön MD Turva 365 -palvelu, jotta asiakasdata olisi mahdollisimman hyvin suojattuna pilvimaailmassa. Tuoreverkolla on nyt Microsoft 365 -ympäristöön integroitu asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka edistää tiedonkulkua, tietoturvaa ja modernia työtapaa.

”Uskon todella, että Dynamicsin tuomat hyödyt ovat meillä vasta edessä. Nyt pystymme tehokkaasti keräämään asiakkaiden kanssa tapahtuvaa viestintää ja tämä tulee olemaan meille suuri apu tulevaisuuden suunnittelussa.”
Tuomas Holma
Kehitysjohtaja, Tuoreverkko Oy

Miten yrityksenne dataa käytetään mobiililaitteilla? Onko yrityksenne sähköposti mahdollista avata mistä vain laitteesta? Avataanko mobiililaitteilla yrityksenne arkaluontoista dataa sisältäviä dokumentteja? Onko yrityksen dataa mahdollista suojata mobiililaitteissa? Kyllä vain! Microsoft Intunen avulla!

Nykyisin miltei jokaisella yrityksen työntekijällä on älypuhelin tai jokin muu mobiililaite, johon on mahdollista asentaa käyttöön sovelluksia, joilla päästään kiinni yrityksen järjestelmiin sekä dataan. Järjestelmien käytön suoraviivaistaminen sekä käytön helppous luo paljon mahdollisuuksia, mutta myös tietoturvariskejä ja haasteita esimerkiksi laitteiden vaihdoissa. Microsoft Intunen avulla voimme suojata yrityksesi datan jopa sovellustasolla, koventaa tietoturvaa sekä automatisoida uusien mobiililaitteiden käyttöönottoa. Microsoft Intune on suunniteltu vastaamaan nähin haasteisiin!

Microsoft Intune, mikä se on?

Microsoft Intune on täysin pilvipohjainen mobiililaite (MDM)- sekä mobiilisovellusten (MAM) -hallintapalvelu, joka mahdollistaa täysin hallittavien laitteiden, kuin myös BYOD-laitteiden (Bring Your Own Device) hallinnan, unohtamatta tietoturvaa, jota voidaan koventaa tarpeen mukaan laiteprofiilien, laitekonfigurointien, Conditional Access- tai App Protection- asetusten avulla.

Microsoft Intunen avulla voidaan myös ylläpitää laiterekisteriä kaikista mobiililaitteista, joita yrityksen työntekijöillä on käytössä ja joissa käsitellään yrityksen dataa, sekä tarvittaessa lukita tai jopa tyhjentää kadonneen mobiililaitteen sisältämä yritysdata täysin etänä. Microsoft Intune kerää vain tarvittavat tiedot laitehallintaa varten joten käyttäjien yksityisyys on myös huomioitu.

Microsoft Intune tukee näitä mobiililaitteiden käyttöjärjestelmiä:
Apple

Google

Yrityksen mobiililaitteet hallintaan

Yrityksen käyttäjien mobiililaitteet voidaan liittää laitehallintaan dynaamisesti asiakkaan tarpeiden sekä vaatimuksien mukaisesti. Mobiililaitteet voidaan ottaa esimerkiksi täysin yrityksen hallintaan tai antaa työntekijöiden liittää omia henkilökohtaisia laitteita, joiden avulla työntekijät voivat käyttää yrityksen dataa sekä resursseja määritettyjen asetusten perusteella. Kun mobiililaite liitetään Microsoft Intune -laitehallintaan niin palvelun järjestelmänvalvoja voi:

Tämä mahdollistaa helpon tavan saada kattava inventaario yrityksen nykyisestä mobiililaitekannasta ja kerätä tietoa laitteiden suojaustasoista sekä varmistua siitä, että laitteet ovat yrityksen tietoturvapolitiikan mukaisia!

Turvaa yrityksesi data mobiililaitteissa

Microsoft Intunen avulla yrityksenne data voidaan suojata mobiililaitteiden laiteasetuksilla, laitteen yhteensopivuuden asetuksilla, Conditional Access:in sekä App Protection-asetusten avulla. Microsoft Intune tukee suoraan melkein kaikkia Microsoft 365 -pilvisovelluksia ja mahdollistaa sovellustason suojauksen näissä sovelluksissa natiivisti.

Microsoft Intunen avulla voimme myös määrittää datan käsittelyyn liittyviä rajoitteita esimerkiksi niin, että yrityksen dataa mobiililaitteessa ei voi kopioida tai varmuuskopioida muihin kuin sallittuihin lokaatioihin tai vaikka sovelluksen avaamiseen vaaditaan PIN-tunnus ja, että yrityksen data pidetään laitteessa salattuna. Näillä asetuksilla saadaan jo hyvä baseline-suojaus yrityksenne datalle, jolloin voitte huoletta avata sen Word- tai Excel-dokumentin Intunella suojatussa mobiililaitteessa.

MD Turva 365 + Intune-lisäpalvelu

Marskidatan MD Turva 365 -palveluun on mahdollista konfiguroida Intune käyttöön lisäpalveluna, jolloin yrityksenne saa erittäin hyvän suojan yrityksenne datalle koko Microsoft 365 -ympäristössä.

MD Turva 365 sisältää hyvän kattauksen tietoturvaominaisuuksia ja määrittelyt on mahdollista räätälöidä yrityksenne tarpeiden mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi monivaiheisen tunnistautumisen (MFA) käyttö, tietojen luokittelu ja suojaus, arkaluontoisen datan menetyksen esto, sähköpostin linkkien sekä liitetiedostojen skannaus, salattu sähköposti, sähköpostien sekä OneDrive-dokumenttien varmuuskopiointi.

Intune yksin mahdollistaa paljon, mutta liitettynä MD Turva 365 -palveluun saat käyttöösi kokonaisvaltaisen turvapalvelun mobiililaitehallinnalla ja voit olla varma, että yrityksesi data on suojattu ja sitä käsittelevät vain henkilöt, joille data on tarkoitettu käsiteltäväksi.

Jos haluat tietää Intunesta tai Marskidatan MD Turva 365 -palvelusta lisää, niin otathan meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää näistä palveluista!

Draivi päällä!
Tomas Wiik
System Specialist

Jokainen ICT-alalle lähtenyt tietää, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. Ja tarkoitan tällä sitä, että uutta tekniikkaa ja sovellusta pukkaa tulemaan joka päivä.

Account Manager haasteiden ratkaisijana

Mistä sitten tietää miten syvällisesti Account Managerin pitää osata ja tietää teknisistä ratkaisuista? Totta kai Account Managerin tulee aine tuntea hyvin oman myyntireppunsa sisältö. Se, että osaa tuotteiden ja palveluiden edut ja tietää, mitkä niistä voivat näppärimmin ratkaista asiakkaiden haasteet, on olennainen osa Account Managerin työtä.

On hienoa, että tänä päivänä voimme tukeutua oman yrityksen osaamisen lisäksi myös maahantuojien ja tukkureiden tietotaitoon. Meillä Marskidatalla on talossa todella laajaa osaamista eri alueilta, joten ihan kaikkea ei itse tarvitse osata, vaan aina voi kysyä apua kunkin aiheen asiantuntijoilta. Tärkeintä Account Managerille on ottaa asioista selvää ja varmistaa, että sovellukset, palvelut ja laitteet toimivat, niin kuin on sovittu.

Meillä ei oleteta, vaan meillä tiedetään!

Jo aikoinaan yksi pomoni sanoi, että meillä ei oleteta, vaan meillä tiedetään. Jäi muuten se neuvo hyvin mieleen! Niinhän se on, että kun olet asiakkaalle jotain asiaa itse selvittänyt, jää se paremmin mieleen myös seuraavaa kertaa varten. Mitä paremmat alkutiedot Account Manager saa asiakkaaltaan, sitä helpompi ratkaisuja on etsiä.

No miten nämä asiat liittyvät Marskidatan toimitaan? Minä olen esimerkiksi ollut Marskidatan leivissä kohta 18 vuoden ajan ja tuoreimmat marskilaiset puolestaan muutaman kuukauden. Meitä marskilaisia on monella taustalla, on merkonomia, insinööriä, diplomi-insinööriä, filosofian maisteria ja muotoilijaa ja vaikka mitä. Monipuolinen osaaminen on ehdottomasti voimavaramme.

Kouluttautuminen on voimaa

Nykyaikana ei enää monestikaan se siskon, veljen, kummin kaiman käly pysty enää auttamaan tietoteknisissä ongelmissa, koska asiat muuttuvat niin hurjalla vauhdilla. Meillä Marskidatalla joka viikko joku marskilainen on kouluttautumassa.

Koulutukset ovat erittäin tärkeitä kaikille marskilaisille. Tiettyjä tuotteita ja palveluita, kuten esimerkiksi Microsoftin lisenssejä ja monia muitakin lisenssejä/tuotteita ei saa myydä, jos tiettyjä sertifikaatteja ei ole suoritettuna. Microsoftin vaikeimpien testien läpäisemistä kutsutaankin jo ”hullun papereiksi”, sillä sen verran haasteellisia ne ovat.

Monitoimilaitteet osana IT-infraa

Nykypäivänä monitoimilaitteet ja tulostimet liittyvät erottamattomasti toimistojen IT-infraan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös näiden laitteiden asennukseen ja huoltoon tarvitaan jatkuvaa koulutusta ja tietotekniikan vankkaa osaamista.

Meidän edustamamme Canon on yksi maailman tunnetuimista ja arvostetuimmista brändeistä. Canon on joka vuosi yksi eniten patentteja hakevista firmoista maailmassa. Kehitys on vienyt varsinkin skannaamista helpottavia ominaisuuksia todella paljon eteenpäin. Esimerkiksi skannaukset voidaan entistä helpommin automatisoida, jolloin käsin tehtävän työ osuus jää mahdollisimman pieneksi. Näin säästetään organisaatioissa aikaa ja kustannuksia.

Kokemus ja innokkuus tukee toisiaan

Se, että meitä on hyvin keskenään toimeen tuleva porukka eri ikäisiä ihmisiä antaa hyvän pohjan meidän draivikkaaseen toimintaamme. Jokaisella marskilaisella on oma tärkeä roolinsa kokonaisuudessa. Minä pystyn omalla kokemuksellani auttamaan uusia innokkaita tulokkaita ja saan varmasti nuorilta hyvin koulutetuilta työkavereilta uutta oppia niistä uusimmista tuulista. Näin me Marskidatalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme laajalla näkemyksellä ja tietotaidolla erilaisissa ICT-haasteissa, liittyvät ne sitten IT-kumppanuuteen, tulostusratkaisuihin tai moderniin työhön. Sparraamme toisiamme oppimaan uutta ja hyödyntämään myös vanhat hyvät neuvot.

Paras palkinto on tietysti se, että voimme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja helpottavat heidän työtänsä niin, että he puolestaan pystyvät mahdollisimman ketterästi tuottamaan omaa palveluaan omille asiakkailleen.

Kun siis haluat, että yrityksesi IT-asia ovat kaikin puolin kunnossa, ole yhteyksissä meihin marskilaisiin. Meiltä saat saman katon alta ratkaisut IT-asioihin, tulostamiseen ja moderniin työhön.

Draivi päällä!
Kimmo Timonen
Account Manager

Marskidata logo

Marskidata Oy

Laskutustiedot
Laskutustiedot
Laskutustiedot
Laskutustiedot
chevron-down